กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Multi Box

 

 

Description
We are glad to present you absolutely new equipment in the market for professional work with mobile phones. It combines in itself the most necessary things for today. All that is so necessary in each service center. This product has combined in itself all that is necessary for successful work.

What s new

New update for Philips!
New Philips Tool v.5.6. FIRST in the world - new Philips 289 ( philips 9@9d ) added. New firmware version support for Philips 289 ( verison 0027 ) and Philips Xenc650
( verison 004D ) were added. New descriptions for language packs were added too.

Features
EXPERIENCE version ( extra payd activations )

This are also softwares made by Multi-box TEAM, NOT included in the basic Multi-box package.
This software can be purchased separately.
You must allready have Multi-box.

- Alcatel Exxx, BE4, BE5, BF3, BF4, BG3, BF5, BH4, TH3, TH4 ( extra payd activations )

( E157, E158, E159, E160, E252, E256, E257, E259, OT756, OT565, OT556, OT535, OT735, OT735i, OT320, OT715, OT525, OT526, OT331, OT332, OT310, OT311, OT510, OT512, OT30x, OT501, OT701 )

In the basic version of the given product specialization IN has been already activated, allowing to work with such phones as:

- Philips (238/ 288/ 120/ 121/ 316/ 311/ 330/ Ozeo/ Xenium/ 9@9++/ 160/ 162/ 350/ 355/ 362/ V100/ 530/ 535/ 620/ 625/ 630/ 636/ 639/ 650/ 655/ 659/ 755/ 760/ 820/ 822/ 825/ 826/ 855/ 859 )

- Sendo (20x/ 22x/ 23x/ 251/ 30x/ 325/ 33x/ 36x/ 55x/ 57x/ 60x/ 620/ 880 )

- Fly ( m550 )

- Maxon ( MX-7750/ MX-7850/ MX-7950/ MX-7920/ MX-792X/ MX-7830/ MX-7931/ MX-7941/ MX7991/ MXT-788/ MX-7810/ MXC-90/ MX-7970 02X1/ Sewon SG-1000 )

- Daewoo ( DW 850, DW710 )

- Amoisonic ( d8 )

- Alcatel ODM (OH1/OH1C/OH2 - ODM Philips product )

- Siemens ( SF65 - ODM Philips product )

- LG 3G ( LG 3G U8100, U8110, U8120, U8130, U8138 )

- Vitel TSM ( TSM1, TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m, TSM6, x7 (O2X7) )

- Panasonic ( GD35, GD52, GD67, GD90, GD92, GD92c, GD93, GD95, GD95c, GD96 )

Basic version also includes unibox option and JTAG interface for Philips and Sendo. Update for this models is alwayas free of charge! Urgency of Multi-Box is proved by the capability of work with a wide model line of phones, and the most important, by use of update option through the Internet that will let you work with new models / versions of phones. And still these are not all advantages of the given product.


ALCATEL cell phones ( extra payd activations )

Suppoted models:
Alcatel Exxx: E157, E158, E159, E160, E252, E256, E257, E259
Alcatel TH4: OT756
Alcatel TH3: OT565, OT556
Alcatel BH4: OT535, OT735, OT735i
Alcatel XG1: OT320
Alcatel BF5: OT715
Alcatel BG3: OT525, OT526, OT331, OT332
Alcatel BF3/4: OT310, OT311, OT510, OT512
Alcatel BE4/5: OT30x, OT501, OT701

- Read/Write unlock/reset codes ( for Exxx series )
- Read/Write lang pack ( for Exxx series ).
- Read/Write full flash image ( for Exxx series )
- Direct unlock
- Direct unlock all FW version
- Restore lock
- Support new Thomson and Micron B2 flash chip
- Change all service settings in all BF3 and BF4 (contrast, LCD type ... complete list over 800 items)
- Support change of Phone Logos
- SAFE read and write
- Read/Write full flash
- Read/Write flash driver
- Read/Write Zi (like T9)
- Read and write language packs - latin and complex
- Write repair flash
- Upgrade or downgrade firmware of BF3 to 311 v101, v102, v103 (includes games) or to v104
- Clone any BF3 with Latin flash - to Complex flash - v101 or v102
- Clone any BF3 with Complex flash - to Latin flash - v101, v102 or v103
- Upgrade firmware of any BF4 to 10E or 10R (or downgrade)
- Clone any BF4 with Latin flash - to Complex flash OR with Complex flash - to Latin flash
- Clone any BE4/5 with Latin flash - to Complex flash
- Clone any BE4/5 with Complex flash - to Latin flash
- Repair "WARNING SOS CALLS ONLY" of BF3 and BF4
- Calculate and repair checksums of flash
- Easy change LCD Type
- Show IMEI
- Rebuild IMEI
- Show operator info
- Show lang pack info
- Inform about lang pack type - complex or latin
- Repair dead phones (for 100% working phone u need original TEH zone)
- Block read and write (any area from begin to end of flash)


PHILIPS cell phones

Philips: Azalis 238, 288
Philips: Fisio 120, 121, 316, 311, 330
Philips: Ozeo
Philips: Xenium, Xenium 9@9++
Philips: 160, 162, 350, 355, 362, 530, 535, 620, 625, 630, 636, 639, 650, 655, 659, 755, 760, 820, 822, 825, 826, 855, 859
Haiere: V100

- Empty board flashing ( use Bootstrap mode )
- No need to open the phone ( use TAT Mode ).
- Fast flashing 1 Mb
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking, passwords and counters change, operator MCC-MNC change).
- Languages management (activating and deactivating of language set), detecting of phone's language set.
- IMEI change and Repair.
- Firmware and Language Pack change.
- Full Flash backup and restore.
- Restores phone after incorrect unlock and Firmware change.Completly restores all program bugs
- Program uses algorithm which doesn't depend on the firmware version that's why it is compatible with all firmware versions.
- Reading and writing of Full Flash and EEProm
- Automatic dection of Firmware version. The latest version supports 202 phone firmware versions.
Program uses heuristic method for working with unknown phone versions
(It means that in 70% of cases you can unlock phone using unknown or unsupported by our program firmware version).
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking, passwords and counters change, operator MCC-MNC change).
- Languages management (activating and deactivating of language set), detecting of phone's language set.
- IMEI change and Repair.
- Firmware and Language Pack change.
- Full Flash backup and restore.
- Restores phone after incorrect unlock and Firmware change. Completly restores all program bugs
- Program uses algorithm which doesn't depend on the firmware version that's why it is compatible with all firmware versions.
- Reading and writing of Full Flash and EEProm
- Automatic dection of Firmware version. The latest version supports 90 phone firmware versions.
Program uses heuristic method for working with unknown phone versions
(It means that in 70% of cases you can unlock phone using unknown or unsupported by our program firmware version).


ALCATEL cell phones

Alcatel: OT155 ( OH1 )
Alcatel: OT156 ( OH1C )
Alcatel: OT355 ( OH2 )

- Empty board flashing ( use Bootstrap mode )
- No need to open the phone ( use TAT Mode ).
- Fast flashing 1 Mb
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking,
passwords and counters change, operator MCC-MNC change).
- Languages management (activating and deactivating of language set), detecting of phone's language set.
- IMEI change and Repair.
- Firmware and Language Pack change.
- Full Flash backup and restore.
- Restores phone after incorrect unlock and Firmware change.Completly restores all program bugs
- Program uses algorithm which doesn't depend on the firmware version that's why it is compatible
with all firmware versions.
- Reading and writing of Full Flash and EEProm
- Automatic dection of Firmware version. The latest version supports 202 phone firmware versions.
Program uses heuristic method for working with unknown phone versions
(It means that in 70% of cases you can unlock phone using unknown or unsupported by our program firmware version).


SENDO cell phones

Sendo SND200: S200
Sendo SND220: S220, P200
Sendo SND230: J530, P200, S200, P220, S230
Sendo SND251: S251
Sendo SND300: S300
Sendo SND330: S330, S325
Sendo SND360: S360
Sendo SND550: M550
Sendo SND570: M570
Sendo SND600: P600, S600
Sendo SND620: SV663
Sendo SND880: D880
FLY: M550

- First in the world We are glad to present you possibility to work with Sendo phones using JTAG interface! At last you can take from you shelves phones which layed and waited till their time comes. Here it came! We are only and the first to implement restoring of dead (with erased boot) Sedno phones through JTAG, which is built-in in our Mlti-box. The given possibility will let you restore each Sendo phone with erased boot without any problems and also let you unlock the certain model line, for example Sendo S251 which for the moment was not realized by anybody;
- Full SIM Locks management (Unlock, Relock, passwords and counters change,
operator MCC-MNC and IMSI range change). Everything can be done in a few seconds.
- Repairs permanently blocked phones.
- IMEI change.
- Firmware and Language Pack change. And now you have possibility to upload different languages into SNDxxx models (SND200, 220, 230, 300, 330, 360, 550, 570, 600, 620, 880...).
- Phone flexing. Activating vibra motor, animations menu etc.
- Restores phone after incorrect unlock and Firmware change.
- Supports all known SENDO models.


MAXON cell phones

Maxon MX: 7750, 7850, 7950, 7920, 792X, 7830, 7931, 7941, 7810, 7970, 7991
Maxon MXT: 788
Maxon MXC: 90
Maxon O2X1

- Read Full Flash backup.
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking, passwords and counters change, operator MCC-MNC and IMSI range change). Everything can be done in a few seconds.
- Repairs permanently blocked phones.
- IMEI change.
- Firmware change.
- Flashing of empty phones.
- Restores phone after incorrect unlocking and Firmware change.
- SIM Lock, User Lock and Wrong Entry Counter reset, code calculator for old MX-32xx and MX-68xx models.


DAEWOO cell phones

Daewoo: DW 850, DW710

- Read Full Flash backup.
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking, passwords and counters change,
operator MCC-MNC and IMSI range change). Everything can be done in a few seconds.
- Repairs permanently blocked phones.
- IMEI change.
- Firmware change.
- Flashing of empty phones.
- Restores phone after incorrect unlocking and Firmware change.
- SIM Lock, User Lock and Wrong Entry Counter reset.


AMOISONIC cell phones

Amoisonic: D8

- Read Full Flash backup.
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking, passwords and counters change,
operator MCC-MNC and IMSI range change). Everything can be done in a few seconds.
- Repairs permanently blocked phones.
- IMEI change.
- Firmware change.
- Flashing of empty phones.
- Restores phone after incorrect unlocking and Firmware change.
- SIM Lock, User Lock and Wrong Entry Counter reset.


Siemens

Siemens: SF65 ( ODM - Philips products )

- Empty board flashing ( use Bootstrap mode )
- No need to open the phone ( use TAT Mode ).
- Fast flashing 1 Mb
- Full SIM Locks management (Unlocking, Relocking,
passwords and counters change, operator MCC-MNC change).
- Languages management (activating and deactivating of language set),
detecting of phone's language set.
- IMEI change and Repair.
- Firmware and Language Pack change.
- Full Flash backup and restore.
- Restores phone after incorrect unlock and Firmware change.Completly restores all program bugs
- Program uses algorithm which doesn't depend on the firmware version that's why it is compatible with all firmware versions.
- Reading and writing of Full Flash and EEProm
- Automatic dection of Firmware version. The latest version supports 202 phone firmware versions.
Program uses heuristic method for working with unknown phone versions
(It means that in 70% of cases you can unlock phone using unknown or unsupported by our program firmware version).


LG 3G phones

LG 3G: U8100, U8110, U8120, U8130, U8138

- direct unlock
- relock to any operator
- repair locks


VITEL TSM phones

VITEL TSM: 1, 3, 4, 5, 5m, 6, x7 ( O2X7 )

- Read/Write Full Flash backup.
- Firmware change.
- Restores phone after incorrect unlocking and Firmware change.
- Calculating codes via IMEI
- Reading codes ( TSM 6, TSMx7 ( O2X7 ) )
- Eeprom / MCU flashing


Panasonic phones

Panasonic: GD35, GD52, GD67, GD90, GD92, GD92c, GD93, GD95, GD95c, GD96

- BOOT RESTORE options. We would like to present it - Wirst in the world BOX which can make boot restoring in dead Panasonic phones. Now you can restore all Panasonic GD serices. ( new update with new Panasonic line will comming soon... )
- Cloning Panasonic GD93


UNIVERSAL BOX functions

Supported models:
UniBox supports unlocking, flashing, software repairing for the following phone models: Alcatel, Benq, Bosch, Ericsson, LG, Mitsubishi, Motorola, Nec, Panasonic, Samsung, Sagem, Sharp, Siemens, Sony, Toshiba, VK and many others. Totaly supports over 400 different models.

NOTICE: We are not responsible for support of all those phones via Unibox functions. It means that you should use software which you can find for free. No any software or updates from us for all those models. We will give to all our custumers access to big file server. In that server you will found more than 70 Gb of software for Unibox.

Operating mode examples for various phones:
- Nokia Phones, enables Fbus or M/C-Bus mode - depands on your software.
- Ericsson Phones, enable Fbus mode and also the 5V flash supply to operate.
- Motorola T191 and T205 enables Fbus mode to operate.
- Motorola V60/66/70, enables Fbus mode and also the 5V flash supply to operate.
- Siemens Phones, enables Fbus mode to operate.
- Alcatel Phones, enables Fbus mode to operate.
- Panasonic Phones, enables Fbus mode to operate.
- Sony Phones, enables Fbus mode to operate.
(For Z5 and CD5 sometimes it`s necassary to enable flash supply!)
- Philips Phones, enables Fbus mode to operate.
- Bosch Phones, enables M/C-Bus mode to operate.
- Sagem Phones, enables Fbus mode to operate.
- Trium Phones, enables Fbus mode to operate (for phone flashing you must enable the flash supply!)
- Samsung Phones, enables FBus mode and and also the 5V flash supply to operate.


Outstanding features

Direct CLIP function
Direct USB Universal Box function
Direct JTAG function to repair phones with lost boot zone
Philips BootStrap-mode flashing for empty board or dead phone
Real-time online upgrades


About Software Suite

Works on Win 98SE, ME, 2000, XP
Pure USB data transfer, not USB-Serial emulation
Faster Flashing, more RELIABLE performance
No power needed, uses USB power

Technical data

Dimensions (L x W x H).......... 120 x 74 x 26 mm
Net weight...................... 102 g
Power........................... USB, 5V
Phone cable type................ RJ45
Construction.................... Plastic casing


ติดต่อสอบถาม

The package includes
Multi-Box device
USB Connection cable
14 phone cables
- Haire P5
- Philips old (Fisco)
- Philips 630
- Philips 530
- Philips 350
- Philips 755/855
- Philips 659
- Philips P655
- Maxon 7922
- Maxon 7941 (22pin)
- Sendo 2xx
- Sendo 3xx
- Sendo 5xx
- Sewon SG-1000

Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes


 

 

[back to home]